HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Akademos s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

 

1. Spoločnosť

Spoločnosť Akademos s.r.o., IČO: 46703152, so sídlom Akademos, Hrobákova 1, Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťami a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 1 pracovný deň pred  začiatkom kurzov a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

 

3. Platba

 1. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky a šekom.
 2. Splatnosť kurzovného je uvedená na registračnej prihláške v prípade osobného kontaktu alebo v spätnom maile v prípade online prihlášky.
 3. Číslo účtu spoločnosti Akademos je SK67 3100 0000 0041 9001 0100. Variabilný symbol je Váš dátum narodenia (napr. 22101988). Konštantný symbol je 0308.

 

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

 1. Stornovanie kurzu od termínu registrácie do kurzu  do 1 pracovného dňa pred začiatkom kurzov –  bezplatne.
 2. Stornovanie kurzu menej ako 1 pracovný deň pred začiatkom kurzov – storno poplatok je plná výška kurzovného. Kurzovné sa teda nevracia v deň zahájenia ani v prípade neúčasti klienta na  kurze počas doby trvania kurzu.
 3. Spoločnosť si vyhradzujú právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 6 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
 5. Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
 6. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
 7. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 10 dní.

 

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spoločnosť môžu z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr  platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
 2. Spoločnosť si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

8. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovania služieb v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, evidenciu v systéme Spoločnosti súvisiacich s vydávaním osvedčení a potvrdení a fakturáciu. Zároveň študent súhlasí/nesúhlasí (nehodiace škrtnite) s poskytovaním osobných údajov na účely marketingu (napr. zaslanie termínu nového semestra).Tento súhlas udeľuje na dobu trvania  zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Týmto nie sú dotknuté páva dotknutej osoby podľa paragrafu 28, ods. 1  Zákona č. 122/2013  Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

9. Duševné vlastníctvo

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti je predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.


Tieto obchodné podmienky sú  platné od 1.1. 2015