HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Informácie o kurzoch

Ponúkame výučbu v nasledujúcich stupňoch anglického jazyka:

Stupeň

Úroveň

Počet hodín

Náročnosť

Obsah

Učebnica

I. stupeň

A1

80

Elementary 1 (A1+)  40 hod

zámená, členy, prítomný čas, určovanie času, predložky

príslovky frekvencie, slovesá can/can´t, like, minulý čas

New English File Elementary Unit 1-5c

Elementary 2 (A1)    40 hod

minulý čas nepravidelných slovies, there is/there are, some/any,

prítomný priebehový čas, plánovaná budúcnosť, stupňovanie,

would like / like, príslovky, predprítomný čas

New English File Elementary Unit 5d-9

II. stupeň

A2

80

Pre-Intermediate 1 (A2+) 40 hod

jednoduchý a priebehový čas prítomný/minulý, budúce časy,

predprítomný čas, spojky, stupňovanie, slovesné tvary, modálne slovesá 1, predložky miesta a pohybu

New English File Pre-Intermed.Units 1-5

Pre-Intermediate 2 (A2)  40 hod

podmienkové vety I. a II., modálne slovesá 2, predprítomný čas, frázové slovesá, neurčité zámená, predminulý čas, nepriama reč, so/neither, kvantifikátory, trpný rod

New English File Pre-Intermed.Units 6-9

III. stupeň

B1

80

Intermediate 1 (B1+)  40 hod

prítomný, minulý a predprítomný čas jednoduchý/priebehový, stupňovanie, modálne slovesá, podmienková veta I., časové súvetia

New English File Intermed. Units 1- 4a

Intermediate 2 (B1)    40 hod

2.podmienková veta, used to, kvantifikátory, členy, slovesné tvary, nepriama reč, trpný rod, vzťažné súvetia, tretia veta podmienková, nepriame otázky, disjunktívna otázka (question tag), frázové slovesá

New English File Intermed.Units 4b-7

IV. stupeň

B2

80

Upper-Intermediate 1 (B2+) 40 hod

pomocné slovesá pre všetky čas, naratívne časy, predprítomné časy, prídavné mená, trpný rod, príslovky, predbudúci a priebehový budúci čas, reálne a nereálne podmienky, časové súvetia

New English File Upper-InterUnits 1- 4a

Upper-Intermediate 2 (B2) 40 hod

slovesné tvary, used to, get used to, be used to, reportujúce slovesá, členy, kvantifikátory, nepočítaťeľné a hromadné podstatné mená, vzťažné súvetia, I wish

New English File Upper-InterUnits 4b -7

IV. stupeň

B2

80

prípravný kurz na skúšku FCE

1.prítomné a minulé časy, časové súvetia, modálne slovesá a opisné tvary modálnych slovies, slovesné tvary, budúce časy

2.členy, trpný rod, vzťažné zámená, podmienkové vety, nepriama reč

Compact First

V. stupeň

C1

80

Advanced 1 (C1+)      40 hod

naratívne časy, zámená, frázy s „get“, inverzia, zdôraznenie, cleft sentences, nereálne použitie minulých časov, vyjadrenie zvykov, príslovky

New English File Advanced Units 1- 4a

Advanced 2 (C1)        40 hod

slovesné tvary, podmienkové vety, zmyslové slovesá, modálne slovesá a opisné tvary modálnych slovies, budúce časy, elipsa a substitúcia, zdôraznenie 2, cleft sentences 2, stupňovanie, so/such

New English File Advanced Units 4b -7

VI. stupeň

C2

80

prípravný kurz
na skúšku
Proficiency

1.prítomné, minulé časy, časy, podmienkové vety, wishes, zdôraznenie, 2.modálne slovesá a príbuzné výrazy, príčina a následok, trpný rod, vzťažné súvetia, stupňovanie, slovesné tvary, budúce časy, hot verbs

New Proficiency Gold